top of page

Male Crias

*Click on underlined names for more information.

Llama Name

Kodiak RTC

MSF Epic

Tyson RTC

Rafiki RTC

Stetson RTC

Grayson RTC

Apollo RTC

Santiago RTC

Gardetto RTC

 

DOB

06/10/2023

06/22/2023

07/07/2023

08/01/2023

08/15/2023

08/28/2023

10/31/2023

05/06/2024

05/16/2024

 

bottom of page